Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. BeeGrateful houdt zich bezig met het ontwerpen, implementeren en verkopen van insectenhotels.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van BeeGrateful, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van BeeGrateful en overeenkomsten tussen BeeGrateful en haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen BeeGrateful en de Opdrachtgever zijn
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
 5. Als en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BeeGrateful en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde
 6. Het nalaten door BeeGrateful op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit  de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van BeeGrateful aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen door BeeGrateful aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen BeeGrateful en haar

Artikel 3 Prijzen en betaling

 1. Alle door BeeGrateful opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te
 2. De prijzen gelden voor de in de overeenkomst (projectvoorstel) genoemde goederen, diensten en
 3. Door BeeGrateful opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is  BeeGrateful gerechtigd de overeengekomen prijs te
 4. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen  en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te
 5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd
 6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,–.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst

Artikel 4 Reclamatie

 1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens BeeGrateful
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

 1. BeeGrateful kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
  1. De Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  2. De Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
  3. Ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
  4. De Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
  5. De Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan BeeGrateful bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de
 4. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. BeeGrateful zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan BeeGrateful is toe te rekenen, nakoming door BeeGrateful zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Indien BeeGrateful voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
 3. BeeGrateful heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt BeeGrateful geen enkele aansprakelijkheid voor
 2. Aansprakelijkheid van BeeGrateful voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en  schade door bedrijfsstagnatie, is  te allen tijde
 3. In geen geval is BeeGrateful aansprakelijk voor enige schade, kosten of uitgaven in verband voor de vervanging of reparatie van producten, met inbegrip van aanvullende arbeids-, installatie- of andere kosten die de Opdrachtgever moet maken, in het bijzonder, kosten in verband met de verwijdering van producten, noch is BeeGrateful aansprakelijk voor schade, kosten of uitgaven aan personen zoals lichamelijk letsel veroorzaakt door het product.
 4. BeeGrateful aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 000,-.

 

 1. De aansprakelijkheid van BeeGrateful wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever BeeGrateful onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BeeGrateful ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat BeeGrateful in staat is adequaat te
 2. BeeGrateful is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BeeGrateful of haar leidinggevende
 4. Elke aansprakelijkheid van BeeGrateful vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van BeeGrateful in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest

Artikel 8 Garantie

 

 1. Garantie betekent dat BeeGrateful instaat voor de deugdelijkheid van de producten. De BeeGrateful garantie geldt in aanvulling op de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.
 2. Voor alle bij ons gekochte producten geldt een aanvullende BeeGrateful garantietermijn van 30 dagen vanaf het moment dat de Opdrachtgever het product bij ons heeft gekocht en BeeGrateful het product aan de Opdrachtgever heeft
 3. Als de Opdrachtgever niet tevreden is over één van de producten, omdat het product niet over de eigenschappen beschikt die bij het beoogd gebruik daarvan mag verwachten, kan de Opdrachtgever onder de hierna vermelde voorwaarden een beroep doen op de garantieregeling als:
  1. De Opdrachtgever het originele aankoopbewijs van het product aan BeeGrateful kan laten zien;
  2. De Opdrachtgever schriftelijk BeeGrateful zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, zo duidelijk mogelijk op de hoogte brengt van de
  3. De klacht niet het gevolg is van onjuiste montage van het product, dat wil zeggen: anders dan omschreven in de bij het product gevoegde montagehandleiding;
  4. De klacht niet het gevolg is van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat de Opdrachtgever het product heeft laten vallen, omgestoten, gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, niet goed heeft onderhouden of heeft laten repareren door een derde;
  5. De klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product door vervoer of aanstoten door een ander voorwerp, verkleuring van het FSC-hout door extreme weersomstandigheden.
 4. Wanneer BeeGrateful vaststelt dat de klacht inderdaad onder de garantie van BeeGrateful valt, probeert BeeGrateful eerst het product te repareren. Als dat niet lukt, niet kan of niet realistisch is, probeert BeeGrateful het product te vervangen voor een ander product. De kosten voor een reparatie of vervanging zijn voor BeeGrateful’s

Artikel 9 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart BeeGrateful tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart BeeGrateful verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.
 2. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde BeeGrateful (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, BeeGrateful daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door het derde schriftelijk op de hoogte te
 3. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met BeeGrateful op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te
 2. Overeenkomsten tussen BeeGrateful en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands